30 september 2009

Minoritetsåterremiss

För den som befinner sig utanför politiken måste vissa inslag i det politiska spelet te sig aningen märkliga. Ett exempel är den så kallade minoritetsåterremissen. Senast användes den nu i samband med att beslutet om att öppna Bäverns Gränd för biltrafik skulle fattas i kommunfullmäktige i Uppsala. Oppositionen motsatte sig detta, men insåg givetvis att en omröstning skulle förloras.

Men si, demokrati handlar inte alltid om att fatta majoritetsbeslut. En minoritet (en tredjedel närmare bestämt) kan nämligen tvinga fram att ett beslut måste skjutas upp. Formellt måste det finnas en motivering, men i praktiken kan denna motivering innebära vad som helst. På så vis kan en minoritet alltså i praktiken obstruera ett beslut enbart för att försena verkställandet.

Nu ska man ha i minne att det finns situationer då det är högst motiverat att kunna förhala ett beslut, exmpelvis för att invänta ytterligare underlag eller för att det finns en osäkerhet om innebörden i ett beslut. För det ändamålet finns det sedan lång till tillbaka möjlighet till så kallad bordläggning (vilket innebär att ett beslut skjuts upp utan någon ytterligare behandling). Men att använda återremiss (vilket tvärtom innebär krav på förnyad beredning) av ett väl genomarbetat och länge diskuterat förslag, det är inget annat än ren obstruktion.

Minoritetsåterremissen har blivit vanligare under den pågående mandatperioden. Vad det kan bero på kan man ju fundera över.

29 september 2009

Vård på rätt nivå

Den intensiva gårdagen, med en rad viktiga beslut i landstingsstyrelsen, följdes idag upp med två mycket givande möten med anställda i vården. Först ett besök på akutmottagningen på Akademiska och därefter, senare på eftermiddagen, träff med engagerade medarbetare i primärvården. Tillsammans med gårdagens beslut blir bilden än tydligare av hur framtidens vård bör gestalta sig. Den bör bygga på en enkel formel: den vård som lämpar sig för det bör ges lokalt och nära, medan den vård som kräver mer avancerade resurser kan ges mer centralt för att ge bästa möjliga resultat.

Till den vård som bäst ges lokalt hör vanligt förekommande diagnoser o0ch sådana behandlingar som inte kräver stora resurser och de fall där det underlättar för patienten att inte behöva resa. Det gäller framför allt äldre, multisjuka och personer med kroniska sjukdomar som inte kräver specialiserad vård.

Den som däremot hastigt blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en olycka behöver dels komma under vård snabbt, dels få tillgång till kvalificerad vård. Akuta tillstånd kräver påfallande ofta inte bara att behandlingen påbörjas snabbt (till exempel i en ambulans) utan också att det finns både resurser och kompetens när behandlingen fortsätter på sjukhuset.

Den utvecklingen driver´vi i Alliansen nu på. För patienternas och patientsäkerhetens bästa.

27 september 2009

Stabila förhållanden i Tyskland

Svenska Dagbladet refererar valresultatet i Tyskland. Allt talar nu för att Angela Merkel får fortsatt förtroende från väljarna, även om vårt systemparti CDU tappar något. I stället går liberala FDP fram starkt. Det visar att väljarna framför allt premierar en borgerlig regering med en politik som i hög grad liknar Alliansens. Det är nämligen vad som behövs för en återhämtning efter finanskrisen, i Tyskland såväl som i Sverige. I en sådan analys ska man dock vara mycket klar över de politiska och kulturella skillnader som gör det svårt att jämföra inrikespolitik i olika länder.

Att väljarna ger Merkel nytt förtroende är bra inte bara för den tyska återhämtningen. Eftersom Tyskland är EU:s klart största ekonomi innebär en stabil politisk linje i Tyskland goda förutsättningar för stabilitet i hela Europa. Det är viktigt.

Här har du ditt (manliga) liv

Det blev en bra film på en annan kanal igår, i stället för det återuppväckta "här har du ditt liv" med Invar Oldsberg. Den som vill kan se det som en liten konsumentprotest mot att objektet för tredje gången i rad blev en medelålders man.

Det är sådant som gör att det finna en del kvar att göra beträffande jämställdheten i samhället. Formellt och juridiskt är det mesta i stort sett på plats (och det innebär också att kvotering till styrelseposter knappast är en juridisk lösning på jämställdhetsproblem). Det som i stället behövs handlar i hög grad om synliggörande, och "här har du ditt liv" skulle kunna vara ett utmärkt sätt att dra sitt strå till stacken. Det vore ju ett enastående tillfälle att till exempel uppmärksamma någon av våra tio ministrar som är kvinnor. Eller någon världskänd artist, det finns en del kvinnor även där. Till och med i näringslivet, där en del återstår att göra, hittar vi intressanta kvinnor med spännande bakgrund. Sist men inte minst finns det både lysande och slocknade stjärnor i sportens värld, som säkert skulle kunna utgöra stoff till ett spännande program.

Nästa lördag är jag bortbjuden. Då slipper jag fundera över vilken medelålders man som står på tur att kidnappas av Oldsberg.

25 september 2009

Mångfalden ger kvalitet

Noterar att Dagens Samhälle menar att friskolor inte gör någon skillnad. Vad man mer exakt menar är att det varken blir dyrare eller mer segregerat med friskolor. Inte heller skulle alternativ främja produktiviteten i skattefinansierad verksamhet.

Nu ska man ha i åtanke att dessa utsagor framförs på ett av socialdemokraterna i Stockholm arrangerat seminarium. Möjligen är det orsaken till att vissa väsenligheter verkar har kommit bort lite grann.

En analys av produktivitet i skattefinansierad verksamhet bör främst ta fasta på vad mångfald och konkurrens innebär, inte bara för produktiviteten utan också för många andra faktorer. det är nämligen där som både poängen och skillnaden ligger - i offentligt finansierad verksamhet såväl som i allting annat. Här finns också en viktig ideologisk skillnad. Det socialdemokraterna analyserar, och det är det referatet ovan ger så tydligt uttryck för, är det bästa sättet att bedriva verksamhet i offentlig regi. Det Alliansen strävar efter är att hitta olika arbetssätt, driftformer och alternativ som kan finansieras med skattemedel kopplade till tydliga krav på kvalitet och innehåll. Det är faktiskt en ganska viktig skillnad.

Mångfald, det vill säga möjlighet att göra val inte bara inom ett system utan också mellan olika verksamhetsformer, är en ytterst viktig kvalitetsfaktor i såväl privat som offentlig verksamhet. Det behöver påpekas ofta, för det är en viktig politisk fråga.

21 september 2009

SVA och Livsmedelsverket blir kvar

I budgeten kommer också beskedet att två statliga myndigheter, som tidigare varit föremål för eventuell sammanläggning, blir kvar. Det är de Livsmedelsverket och SVA, som bägge är lokaliserade till Uppsala. Tanken var att förlägga en ny myndighet hit, men det nu aktuella förslaget är ändå knappast till men för Uppsala.

Det centrala är givetvis att Uppsala fortsätter att vara ett centrum för verksamhet med anknytning till forskning inom en rad områden med nära samband. Uppsala utgör ett unikt kluster med unika möjligheter att sammanföra och samordna kompetens inom olika områden med koppling till medicin, veterinärmedicin, läkemedel, livsmedelssäkerhet och tvärvetenskap inom dessa och näraliggande områden. Att Uppsala universitet samtidigt rankats som landets ledande kompletta universitet gör ingalunda saken sämre. Uppsala leder utvecklingen!

Tilltro till medarbetarna

Lyssnar just på vänsterns oppositionsråd Sören Bergqvist som anser att "professionen med sin kunskap har skapat de väntrum vi har idag" med anledning av en debatt om hälsofrämjande vntrum. Det säger åtskilligt om den politiska oppositionens tilltro till lokalt beslutsfattande i vår organisation - givetvis utifrån givna politiska riktlinjer.

Oppositionen anklagar oss ibland för att sitta i elfenbenstorn utan kontakt med verkligheten. Men vad oppositionen ger uttryck för med den aktuella motionen, och allmänt med sin syn på politisk, centraliserad detaljstyrning, är exakt vad Bergqvist uttrycker: en misstro mot våra medarbetares förmåga att utifrån politiska riktlinjer fatta egna beslut.

Det Sören Bergqvist säger är ett omyndigförklarande av våra medarbetare. Men det är också en högst oroande signal om vad som händer vid ett maktskifte i landstinget. Då kommer besluten att centraliseras och lokala detaljfrågor att politiseras.

Stegvis förnyelse av hälso- och sjukvården

Ändra inget, så kommer det att bli bra. Det är oppositionens ständiga budskap i den politiska debatten om hälso- och sjukvården. Sanningen är att det behövs ständig förbättring och utveckling, såväl av den hälso- och sjukvård som landstinget självt bedriver som av hälso- och sjukvården som helhet.

Det är om just detta som mycket av den politiska debatten egentligen handlar om. Sedan långt tillbaka har vi i Alliansen sett och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med sådant som behöver utveckling och färbättring. Lika konsekvent har oppositionen protesterat. Allt tydligare ser vi nu också ett mönster i oppositionens agerande. Inga ändringar ska göras - av den politik som vänstern faktiskt förlorade valet 2006 på!

Dett säger också något om vänsteralliansens uppfattning om samsyn och samverkan. Att bli överens om de rödgröna partiernas förslag är aldrig svårt. Att bli överens om de förslag och den politik som är Alliansens förefaller helt omöjligt. Det är denna självrättfärdighet och blinda övertygelse om sin egen förträfflighet som gör att vi dessvärre fått ett nytt, och mindre trivsamt, klimat i landstingspolitiken. De rödgröna partierna har uppenbarligen inte accepterat väljarnas utslag i valet 2006.

Att så är fallet är naturligtvis beklagligt.

Landstingsfullmäktige sammanträder

Jag sitter på sammanträde med landstingsfullmäktige - och kan konstatera att det gär alldeles förträffligt att blogga och delta i sammanträdet på en och samma gång. Det kan ju ge tillfälle till någon minut av reflektion kring nya medier, och gamla arbetssätt, i politiken.

Formerna för det politiska beslutsfattandet är sällan det avgörande problemet. I själva verket fungerar just denna del av politiken ganska bra. Det stora problemet med dagens politik, och därmed med demokratin som form för beslutsfattande, är i stället relationen mellan oss förtroendevalda och de väljare och medborgare vi företräder. Just därför är det angeläget att använda snabba och direkta metoder i kontakten med väljarna. Då är det också en fördel att kunna blogga direkt från sammanträden.

17 september 2009

Nu går vi mot val!

Med ganska precis ett år kvar till valet känns det spännande att blicka både bakåt och framåt. Alliansen i landstinget har hunnit med massor under tre intensiva år - men vi kan absolut inite luta oss tillbaka och vara nöjda. Tvärtom.

Det som är tydligast när mycket har sjösatts men kort tid har gått, det är att reformer tar tid. Det är också att effekterna av genomförda reformer tar ännu längre tid. Därför är tålamod och långsiktighet en politisk dygd. Vi kan dock, och det är faktiskt odiskutabelt, konstatera några saker.

En är att tillgängligheten i primärvården, vårt kanske viktigaste vallöfte, har blivit bättre. Här som på alla andra områden går att göra mer, men riktningen är uppenbart den rätta.

En annan är att landstingets ekonomi, jämfört med andra landsting, är relativt god. Situationen kunde vara bättre, och de åtgärder som satts in är långsiktiga. Men vi kan uppenbarligen se att den ekonomiska politik vi för är - i alla fall relativt - framgångsrik.

En viktig del i detta är trygga förändringar, ständig omprövning av all verkamhet, och sist men inte minst ett allt tydligare fokus på kärnan i välfärden.

En viktig orsak till detta är det goda samarbetet inom Alliansen i landstinget. Med en kombination av god samsyn, vilja till verkligt samarbete och stort engagemang för gemensamma lösningar har vi kunnat hitta former för arbetet i Alliansen som pekar framåt, mot en fortsatt reformering av de verksamheter som finansieras med landstingsskatten.

Vi tar ansvar, vi gör det tillsammans i Alliansen och vi har de idéer som krävs inför framtidens utmaningar. Det känns bra inför den valrörelse som väntar, och inför den mandatperiod som sedan följer. Vi har ett vinnande lag, med en vinnande politik.

15 september 2009

Kvalitet är det viktigaste, vinsten en följd

Har just lyssnat på trettio minuters debatt om privat vård, och är fullkomligt häpen över bristen på argument hos motståndarna. Debatten ger en - uppriktigt sagt ganska trist - bild av skiljelinjen i svensk sjukvårdsdebatt.

Jag har skrivt det förr och skriver det igen. I kommunerna har utvecklingen de senaste tjugofem åren tagit stormsteg. De flesta kommuner (men långt ifrån alla) har hygglig ordning på ekonomin och god kontroll på kostnader och kvalitet i den verksamhet man finansierar med skattemedel. I landstingen är situationen generellt mörkare. Den avgörande skillnaden handlar om hur verksamheten är organiserad och finansierad.

Det är dags för vården, läs landstingen, att lära sig av andra samhällssektorer hur verksamhet kan bedrivas både effektivt och med god kvalitetskontroll. Det kräver dessutom en mer pragmatisk syn på olika driftformer - men det tycks vara ett ytterst svårt steg att ta.

Oberoende granskning - bra för vården

Igår hade jag nöjet att tillsammans med socialminister Göran Hägglund presentera regeringens nya satsning på en oberoende, nationell granskning av hälso- och sjukvården. Det är en mycket bra nyhet som kan leda till en viktig förbättring: att svensk hälso- och sjukvård verkligen kommer alla till del efter behov, oberoende av var vi bor eller vilken bakgrund vi har.

Det ska naturligtvis inte vara avgörande för vår hälsa om vi bor i det ena eller det andra landstinget. Så är det dessvärre idag, vilket får till följd att vårdens resurser både fördelas och används mycket olika. Det finns helt enkelt mycket goda skäl att övervaka att vårdens resurser använd klokt och ändamålsenligt på nationell nivå.

Tillsammans med socialministern fick jag också tillfälle att diskutera vårt arbete för att nå upp till vårdgarantins krav. Att tillgängligheten i primärvården blivit bättre är väl känt för många, och nu tas också krafttag för att nå de krav som gäller för att få del av "kömiljarden". Den redovisning vi gav socialministern igår visar lovande framsteg. Nu gäller det att hålla i!

Kömiljarden är ett bra initiativ för att förbättra tillgängligheten till vården. En oberoende granskning skapar ännu bättre förutsättningar för en rättvis vård av god kvalitet och med hög tillgänglighet. Det ser allt ljusare ut för svensk hälso- och sjukvård.

10 september 2009

Lönsamma vårdbolag

En gemensamt och solidariskt finansierad vård, som ges till alla efter behov, är en mycket stark gemensam grundstomme för svensk sjukvård. Den är gemensam för alla politiska partier och har mycket starkt stöd hos befolkningen. På vår moderata partistämma landade vi också i ett sjukvårdspolitiska program som har sin grund i just detta.

Samtidigt (se tidigare inlägg) är behovet av utveckling och förnyelse i vården - läs landstingen - mycket stort. Frågan är hur det ska gå till, och hur det ska göras.

Mot den bakgrunden är det intressant att fundera över dagens nyhet om lönsamma vårdbolag, som både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet refererar.

Vi ska först och främst inte glömma att vården, privat såväl som offentlig, är och ska vara skattefinansierad. Det finns inte några skäl att föra en politisk strid om detta. Däremot finns det mycket goda skäl för att hitta former för att använda dessa skattepengar så effektivt - för patienternas och skattebetalarnas bästa - som möjligt. Då är kanske inte det allvarligaste problemet om vårdbolag är lönsamma, utan helt enkelt om skattebetalare och patienter får valuta för de resurser som tillförs hälso- och sjukvården. I stället för att fråga om vårdbolagen går med vinst borde frågan vara om landstingen, som svarar för finansiering av hälso- och sjukvård, verkligen använder skattemedlen - och då menas alla använda skattemedel - på rätt sätt.

Det är inte bara rimligt att ställa höga och tydliga kvalitetskrav på privat driven vård; det är rent av angeläget att landstingens viktigaste uppgift är att noggrant pröva hur all vård kan bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Att privata vårdbolag är lönsamma är då inget problem, så länge dessa vårdbolag fullgör sina skyldigheter. Däremot är det likaså ett problem för oss politiker att ta tag i, om den verksamhet vi bedriver i egen regi både är olönsam (det vill säga går med underskott) och har svårigheter att faktiskt leverera det som förväntas.

Här kan vi som sagt konstatera att kommunerna generellt ligger ett ganska stort steg före landstingen. Medan kommunalt politiskt arbete i hög grad handlar om att sätta mål och följa upp kvalitet oberoende av vem som utför en verksamhet, så bygger det politiska arbetet i landstingen mycket mer på att bedriva verksamhet i egen regi. Det är på detta område som landstingens politiska arbete behöver utvecklas. Det kommer att leda till bättre kvalitet och högre kostnadseffektivitet, men framför allt får vi en större mångfald. Det kommer vården, patienterna, landstingen och därmed samhället som helhet att gynnas av.

06 september 2009

Förnyelse behövs i landstingen

Låt mig börja med att konstatera att våra medarbetare i landstingen, och kanske i synnerhet i sjukvården, varje dag gör helt otroliga insatser för välfärdens skull. Att landstingen har ekonomiska och organisatoriska problem är inte deras fel - snarare tvärtom! Att sköterskor, biträden, läkare, laboratoriepersonal, vaktmästare och alla andra i våren sköter sitt jobb så fantastiskt bra är imponerande, inte minst just därför att det finns så mycket att göra för att utveckla verksamhet och organisation.

Jag hade nöjet (?) att vara politiskt verksam i landstinget för drygt 25 år sedan. Däremellan ägnade jag många år åt kommunalpolitik och följde samtidigt den omvandling som kommunerna under denna tid gått igenom, med nya organisations- och driftformer, ett friare tänkande när det gäller politisk styrning i förhållande till verksamheten och inte minst, som konsekvens av denna förnyelse, en mycket effektivare ekonomisk styrning och uppföljning.

Just detta är vad landstingen nu behöver gå igenom. De strukturförändringar som följer i krisens spår är bara början; mer måste hända om sjukvården, inom givna resursramar, ska hålla jämna steg med ökande krav från patienter och medborgare. Det räcker dessvärre inte med att spara, det är kanske inte ens det som är det viktigaste svaret. I ställer handlar det i hög grad om att göra rätt saker - och om att använda de pengar som tillförs vården så klokt som möjligt.

Vi kan som sagt vara helt övertygade om att de duktiga medarbetarna i vården gör sitt bästa - med den organisation och de resurser som står till buds. Något större tillskott av resurser, i form av mer skattemedel, är inte att vänta. Alltså krävs en organisatorisk förnyelse, som än så länge bara är i sin linda. men därmed finns också skäl att vända oro till förhoppning och tillförsikt.

Jag är övertygad om att svensk sjukvård går en lysande framtid till mötes - men det behövs genomgripande förändringar för att det ska åstadkommas. Nya driftformer, nya sätt att organisera, styra och finansiera vården behövs - inom den solidariska och gemensamma ram som det råder så stor enighet om. Sådana förändringar kommer steg för steg, och kommer att bli viktiga för vårdens framtid.

03 september 2009

Äntligen Förbifart Stockholm!

Regeringen beslutade idag, lyckligtvis, att säga ja till att bygga Förbifart Stockholm. Äntligen slipper alla trafikanter som ska passera Stockholm trängas med lokala bilister på Essingeleden. Det kommer visserligen att dröja mer än tio år innan leden är klar - men det första steget är taget.
De kritiker som hellre velat se spåsatsningar ka inte ha förstått vad det är som pågår. Nästan lika mycket pengar läggs faktiskt på Citybanan och på alla de järnvägssatsningar som görs i hela Mellansverige: Mälarbanan, Svealandsbanan, Ostlänken och Ostkustbanan. Lägg därtill ytterligare åtgärder längs Dalabanan och sträckan Mjölby-Hallsberg...nog blir listan över järnvägsutbyggnader lång så att det räcker.
Förbifart Stockholm ger helt enkelt bättre flyt. Det är vad biltrafiken runt Stockholm behöver. Tillsammans med andra infrastruktursatsningar ökar Mälarregionens möjligheter att växa och utvecklas. Det är bra för hela landet.

01 september 2009

Planeringen rullar på

Beskedet att det första dödsfallet inträffat i den nya influensan väcker givetvis en hel del tankar. Det som trots allt dominerar, vid sidan om de tankar som går till anhöriga, är den professionella hantering som präglar planering och genomförande av åtgärder för att hantera konsekvenserna. Vi medborgare kan vara trygga med att alla berörda, inte enbart i landstinget, gör sitt yttersta för att hantera de utmaningar som uppstår.