21 april 2013

Patientfokus

Jag fick en fråga på Twitter om vad det är som gör Alliansens sjukvårdspolitik särskilt patientfokuserad. Det är en fråga som jag gärna svarar på. Men observera att detta är det ganska korta svaret; det finns åtskilligt att skriva om hur vården kan göras mer patientfokuserad. Här nöjer jag mig genomförda och pågående reformer som går i en mer patientorienterad riktning.

En av de reformerna är det fria vårdvalet, som kom till stånd efter mycken politisk diskussion men onekligen blivit klart framgångsrik på flera sätt. Väntetiderna är kortare, patienterna nöjdare, ekonomin bättre och antalet behandlade patienter långt fler än tidigare. Mycket av detta ska våra duktiga medarbetare ha berättigad uppskattning för - men den avgörande organisatoriska skillnaden som lagt grunden för primärvårdens uppryckning är onekligen vårdvalet och de beslut som omgav införandet.

En annan viktig reform som verkligen sätter patienten i centrum är möjligheten att läsa den egna journalen på nätet. Det leder till ökat patientfokus på flera sätt. Man kan själv snabbt läsa diagnoser och utlåtanden utan att behöva kontakta vården, kan också se vilka som gått in och läst i journalen och kan använda journalen för att ställa frågor, exempelvis till sjukvårdsupplysningen på telefon eller Internet (en annan reform som Alliansen vidareutvecklat).

En helt ny patienträttighetslag är också under utarbetande. Syftet med den är att ge patienten ökad makt över den egna vården. Arbetet med den reformen pågår för fullt, och jag ber att få återkomma med fler kommentarer.

Sist men absolut inte minst: satsningarna på närvård genom att flytta verksamhet från de stora sjukhusen och vårdinstutionerna för att lokalisera dem...just det, mer patientfokuserat. Inriktningen med närvårdsreformen är helt enkelt att undvika onödiga resor för patienten utan att för den skull göra vården vare sig mindre effektiv eller mer kostsam. Ett bra exempel värt att framhålla är den närvårdsavdelning som startat i samarbete med Östhammars kommun, som innebär att åtskilliga äldre patienter kan vårdas lokalt i Östhammar i stället för att kröas i ambulans fram och tillbaka till Akademiska sjukhuset.

Därtill kan också nämnas den närakut som startade på Samariterhemmet för några år sedan. Den har både ökat tillgängligheten och skapat avlastning för Akademiska sjukhuset. Två akutmottagningar är helt enkelt bättre än en.

Och det är mer på gång. Fler specialister borde kunna ta hand om patienter på vårdcentralerna. Ökade öppettider. Fler mobila funktioner som kan söka upp patienter (särskilt äldre och funktionshindrade) som behöver vård) och bättre integration mellan kommuner och landsting är några exempel på vad som är på gång.

Visst är "patientfokus" ett vackert ord - men utan politisk verkstad är det givetvis ingenting värt. Det jag skrivit om här är Alliansens "verkstad" på området, eller i alla fall en del av det. Det finns mycket kvar att göra men färdriktningen är tydlig. Och viktig. Trevlig söndag!

20 april 2013

Samhällsproblem och personkonflikter

Före detta S-ministern Margot Wallström intervjuade i TV4 Nyhetsmorgon. Jag har inte sett intevjun, bara läst referaten i media. Från dem kan jag bara säga att hon sannerligen har en del poänger.

Politik handlar, som jag tidigare skrivit, om att se och hitta lösningar på samhällsproblem. Olika partier och deras förtroendevalda kan ha olika syn på vilka samhällsproblemen är och hur de kan lösas på bästa sätt. Det är vad det politiska debatten bör handla om. Men i media framställs politiken ofta mer som en konflikt mellan partier och personer än om en konflikt mellan problem och lösningar.

Följden blir något som jag tyvärr möter ganska ofta i samtal med människor utanför den politiska debatten, nämligen ett ointresse för politik eftersom man förknippar det mer med personkonflikter än med utbyte av idéer. Jag kan mycket väl förstå dem som upplever politiken på det sättet - om man betraktar politiken utifrån.

För egen del tänker jag fortsätta att arbeta med att väntetiderna i vården ska bli kortare, möjligheterna att välja vård bli större och att jobben ska växa fram i vår del av landet. Förhoppningsvis är det också vad som skapar förtroende för den politik som vi moderater och Alliansen för.

I grund och botten är Margot Wallströms kloka synpunkter en fråga om demokrati. Det viktigaste i politiken kan inte vara konflikten mellan människor, utan konflikten mellan idéer och lösningar. Den konflikten diskuterar jag gärna, och den tror jag också väcker människors intresse. Men den förutsätter givetvis att det finns olika lösningar på samhällsutmaningar.

Av samma skäl har jag ett tips till dig som läser detta. Nästa gång du hör en politiker gå till personangrepp: fråga den personen vad han eller hon vill göra för att lösa det samhällsproblem som är viktigast. Grova personangrepp och fokusering på människors egenskaper och attribut brukar nämligen i hög grad hamdla om brist på lösningar.

Så, till sist; ingen är ofelbar. Därför hoppas jag att du som läser detta omedelbart hör av dig om jag själv bryter mot mina egna tjusiga principer och skriver om personer i politiken i stället för det som är viktigt. Nämligen hur vi löser de samhällsproblem som alltid finns och alltid väntar på en lösning.

16 april 2013

Hög beredskap

Jag sitter och samlar mig för att om en stund inviga landstingets årliga säkerhetskonferens. Skydd och säkerhet är ett område där vårt landsting ligger långt framme och t.o.m. har blivit prisbelönt. Men en dag som denna är även säkerhetsfrågorna ett område där bomberna i Boston visar att det alltid går att göra mer. Därför går tankarna, just som ett led i arbetet med att förbereda inledningen av säkerhetsdagen, till offren i Boston och till deras närmaste.

Landstinget är en institution som ska borga för människors trygghet. det ställer stora krav på att den egna verksamheten uppfattas som trygg och säker. Det innebär i sin tur att det är viktigt att våra egna medarbetare känner sig trygga på sin arbetsplats och på en trygg och säker grund kan göra ett bra arbete. Där går det alltid att göra mer, även om man från början ligger i framkant.

Trygghet i mötet med patienten är ett exempel på det. I en situation där hot och våld allt för ofta är vardagsmat, är det viktigt att kunna känna tilltro till säkerhetssystsem om något går snett i mötet mellan patient och vårdpersonal. Det är ett område som vi kan arbeta vidare med. Vi behöver också se till så att våra vårdmiljöer upplevs som trygga och säkra av dem som besöker dem. Ett samspel mellan alla deltagare lägger grunden för att hitta sådant som kan förbättras för en tryggare sjukvård för alla.

Sist men inte minst är en av de viktigaste faktorerna för ett tryggare samhälle att trafiken blir ännu mer säker och trygg. Här har mycket gjorts men som vanligt kan ännu mer göras.

Trygghet och säkerhet äör i väldigt hög grad en fråga om upopmärksamhet och medvetande. Att alltid vara beredd på vad som ska hända och vara redo att handla när det händer är den kanske viktigaste av alla förberedleser. det kräver övning men också medvetenhet om vad som kan hända.

15 april 2013

Problemorienterat

Politik handlar om att se och lösa problem i samhället. För landstingets del handlar det mest om sjukvården, som vi har ansvar för och som ses av de flesta som en av de viktigaste funktionerna i samhället. Självklart finns det alltid saker som kan bli bättre i så stor och viktig verksamhet.

Vi arbetar också aktivt med att hitta problemen och att ordna  lösningar som fungerar. Ofta handlar det dessutom om att se till så att lösningen på det man vill fixa inte leder till nya svårigheter.

Att man nu kan läsa sin egen journal på nätet är ett exempel på detta. Smygläsning av journaler har säkerligen förekommit i alla tider; skillnaden är att de gamla pappersjournalerna inte lämnade några som helst spår efter den som obehörigen tjuvtittade i kändisars eller bekantas journalhandlingar. Därför är diskussionen om säkerhet och sekretess intressant när det gäller journaler på nätet.

Faktum är nämligen, till skillnad från vad som ibland har påståtts, att säkerheten nu är högre än tidigare. Den som läser någons patientjournal utan tillstånd riskerar nu i mycket högre grad än tidigare att bli avslöjad. Förhoppnngsvis leder detta tillsammans med en rad andra åtgärder till en ökad medvetenhet hos våra anställda. Det är beklagligt att risken för obehörig journalläsning ska behöva vara ett problem, men inte minst turerna kring "fallet Nora" visar att detta är verklighet.

Alliansen tar vårdens problem på allvar, och söker lösningar på de problem vi ser. Det kommer vi att fortsätta med - för det är politikens viktigaste uppgift.

03 april 2013

Med fokus på förnyelse

Det händer mycket i vårt landsting. igår hade vi sammanträde med landstingsstyrelsen, och en av de större frågorna på dagordningen rörde landstingets årsredovisning. Det är ett dokument som alldeles självklart kan läsas på många olika sätt, och med helt olika ögon.

En årsredovisning är ju dels en redogörelse för den rent ekonomiska förvaltningen, men också en berättelse om vad som hänt och vilka förändringar som har ägt rum under året som gått. Sist men inte minst ger årsrdovisningen en bild av hur de mål som landstingsfullmäktige har satt upp för verksamheten faktiskt har uppfyllts. Det gör att årsredovisningen faktiskt är intressant läsning även om man dagligen befinner sig mitt i verksamheten.

2012 blev ett händelserikt år i vårt landsting. Ändå kan jag, och många med mig, känna en frustration över att takten i förändringsarbetet inte går ännu snabbare. Vi har åtskilliga problem att bemästra, och trots en intensivt arbete finns det alltid saker som skulle kunna bli ännu bättre. Att vårt landsting, som det enda i landet, inte fick del av regeringens kömiljard, är inget annat än en besvikelse och ett misslyckande som vi i den politiska ledningen har att ta ansvar för. Arbetet med att korta köer och minska väntetider måste bli ännu mer intensivt än det redan är. det är vi skyldiga våra uppdragsgivare.

Men det finns också glädjeämnen. Vårt landsting visar framfötterna när det gäller forskning och utveckling, och det är ett viktigt arbete som vi ska driva vidare. Gårdagens landstingsstyrelse innehöll också ett beslut om att dela ut 2012 års forskningspriser till fyra förtjänta forskare. de fyra är goda exempel på hur den medicinska forskningen i vårt landsting, på Akademiska sjukhuset och tillsammans med Uppsala universitet, ligger i absolut framkant. Till detta kommer dagens glädjebesked att statliga Vinnova satsar 24 miljoner i Uppsala BIO under de närmaste åren. Det är ännu ett bevis på hur väl vårt län står sig i den nationella konkurrensen när det gäller framåtriktade satsningar på medicin och life science.

2013 är redan inne i april månad. Mycket har redan hänt, men mycket återstår att göra under detta år. Just nu arbetar vi med att titta framåt, emot åren bortom 2020, för att se hur vårt län och vårt landsting kan utvecklas på längre sikt. Faktum är att en sådan mer långsiktig plan för landstinget och dessa verksamhet aldrig tidigare har tagit fram under de 150 år som landstinget funnits. Alltså är det hög tid att lyfta blicken och se vart vi är på väg. Men det är också väl så spännande att följa den dagliga utvecklingen i ett dynamiskt landsting.