21 januari 2009

Balansgång

Först ett tack till er som hört av sig med anledning av reportaget i Radio Uppland. Naturligtvis inser jag att vi som är politiskt förtroendevalda först och främst hämtar vårt förtroende hos väljare och allmänhet, men det är också viktigt att vi kan skapa förtroende för vår politik hos alla dem som utför det viktiga arbetet i hälso- och sjukvården.

Den viktiga och intressanta frågan är dock egentligen inte förtroendet för oss politiker, utan faktiskt för systemet som helhet. Tilltron är stor till den svenska modellen med skattefinansiering av hälso- och sjukvården. En sådan modell förutsätter självklart att det finns politiskt utsedda företrädare som tar det ansvar som krävs. Politikernas uppgift är att med en given - och givetvis begränsad - mängd pengar tillhandahålla en given mängd sjukvård. Personalen i sjukvården vill ge patienterna den vård de behöver - och vill givetvis helst ställa alla tänkbara resurser till patienternas förfogande.

Att få denna ekvation att gå ihop är givetvis inte så enkelt. Konflikten är så att säga inbyggd i systemet. Det jag kan lova är att vi gör vårt bästa inte bara för att klara att möta alla behov med begränsade resurser utan också att skapa förtroghenhet både för systemet möjligheter och dess begränsningar. Och det är ytterst ni väljare som avgör hur vi klarar balansgången.

Inga kommentarer: