26 februari 2013

Stabil ekonomi tryggar viktiga satsningar

I förra veckan presenterade vårt landsting det preliminära bokslutet för år 2012, med ett positivt resultat på 183 miljoner kronor. Även om en betydande del av överskotet beror på en engångsbetalning, så är det grundläggande orsaken att kostnaderna för landstingets totala verksamhet ökar långsammare än summan av intäkter. Det ger ett överskott i ekonomin, som är helt nödvändigt att ha i beredskap för de stora utmaningar som vårt landsting står inför.

Idag invigs Psykiatrins Hus. Det är en av de största satsningar som gjorts i en enda byggnad, och den totala kostnaden för huset är 908 miljoner kronor.. Därmed får en av landstingets viktigaste verksamheter, psykiatrin, helt nya lokaler för att kunna bedriva en modern vård.

Landstingets stabila ekonomi lägger grunden för att fortsätta utvecklingen av Akademiska sjukhuset. Psykiatrins Hus är ett viktigt steg på vägen. Redan idag ser vi att Akademiska sjukhuset har en ledande roll som universitetssjukhus och rankas högt i nationella jämförelser. Samtidigt driver vi i Alliansen arbetet vidare med viktiga aktörer för att stärka Uppsalas position.

Nära samverkan med kringliggande landsting är också en viktig del i strategin för framtidens Akademiska. Nuvarande och kommande rikssjukvårdsuppdrag, täta band med Skandionkliniken och utveckling av profilområden som luftburen ambulanssjukvård och cancerdiagnostik är andra viktiga åtgärder som bidrar till att flytta fram sjukhusets ställning.

Akademiska sjukhuset har idag ett av landets svåraste uppdrag. Det är ett ledande universitetssjukhus i nära samarbete med ett av landets mest framstående lärosäten. Det är också ett länssjukhus i ett stort och växande län. Ingen annanstans i landet förenas dessa två uppdrag så tätt tillsammans som just på Akademiska sjukhuset. I många avseenden är detta en styrka, men det skapar också problem som måste tas på allvar och bemästras. All vård som idag ges länets invånare på Akademiska sjukhuset behöver inte ges där.

De mest sjuka äldre kan med fördel vårdas på ett sätt som ger en bättre omvårdnad och mer trygghet utan att kräva alla de resurser som finns på ett universitetssjukhus. Vissa operationer har redan lagts på lasarettet i Enköping, och fler möjligheter att lägga vård utanför sjukhuset prövas. En stor del av sjukhusets verksamhet idag består av besök i öppen vård (som inte kräver inläggning), och skulle med fördel kunna utföras på andra sjukhus eller på större vårdcentraler.

2006 dominerades berättelsen om Akademiska sjukhuset av hotbilder och farhågor. Sedan dess har rikssjukvårdsuppdrag, nationella satsningar och ett närmare samarbete med kringliggande landsting lett till att sjukhuset idag står starkare än på många år. En god ekonomi i landstinget lägger ytterligare grund för den goda utvecklingen. Den utvecklingen måste ges bästa möjliga förutsättningar att fortsätta.

Inga kommentarer: