02 mars 2013

På väg mot en bättre psykiatri

Upsala Nya Tidning uppmärksammar idag problemen i svensk psykiatri. Det gör de alldeles rätt i. Ingen förnekar att problemen finns, och det pågår mycket arbete för att gripa tag i dem. Men det gäller också att närma sig psykiatrins problem med ett visst mått av ödmjukhet. Det rör sig ofta om mycket sköra patienter, och om väldigt utsatta anhöriga. Att leva med en psykisk sjukdom, eller ett psykiatriskt funktionshinder, är oerhört krävande. Att leva som anhörig är att leva i ständig närhet av sjukdomen eller funktionshindret.

Då kan det vara på plats att komma ihåg att svensk psykiatri har genomgått enorma förändringar under de senaste decennierna. Flera viktiga reformer har lett till en både modernare och mänskilgare psýkiatri, och vi ska i sammanhanget inte glömma bort att även i den psykiatriska vården har vi haft en debatt om vårdplatser. Jag hör till dem som är glad över att antalet vårdplatser har minskat; det innebär nämligen att många av dem som för en generation sedan levde i isolering och utanförskap idag kan få en betydligt mer mänsklig och välfungerande vård, fast i en mer öppen miljö.

Samtidigt finns det, och det ska sannerligen inte förnekas, fortfarande många med olika psykiatriska diagnoser som lever i den yttersta av misär. Även om måpnga idag kan leva ett liv i det öppna samhället, långt från forna tiders instutionsvård, såfinns fortfarande ett oerhört utanförskap för många spykiaskt sjuka och funktionshindrade. det finns massor kvar att göra, både när det gäller delaktighet i samhällslivet och inte minst i fråga om den kanske viktigaste av alla sociala faktorer: delaktigheten i det dagliga arbetslivet.

Att vi nu har invigt Psykiatrins Hus är ett stort setg på vägen emot en modernare psykiatri. Jag hoppas att huset blir en manifestation av att vi nu ger en vård till hela människan, och inte delar in människors sjukdomstillstånd i kroppsliga och själsliga på det sätt som mänskligheten gjort sedan tidernas begynnelse. Men jag hoppas också att det leder till att psykiatrins status i sjukvården uppgraderas - för det är nödvändigt om vi ska kunna se hela människan.

I Alliansen prioriterar vi högt att väntetiderna i vården ska kortas. Det gäller kanske i synnerhet i psykiatrin. I vårt län klarar vi väntetiderna ganska bra inom psykiatrin - men det är alltid påfrestande att vänta på vård. Särskilda satsningar har gjorts på barn och unga, med gott resultat.

Olika psykiatriska diagnoser och tillstånd tenderar också att öka. Vilka samhällsfaktorer som ligger bakom den utvecklingen finns det sannerligen skäl att fundera över. Dessvärre ser vi även på detta område alltsom oftast ganska förhastade politiska slutsatser - ett sätt att tänka som dessvärre ofta leder till rena felslut även i fråga om åtgärder. Att drabbas av psykisk sjukdom ska inte vara ett socialt stigma - men det är just vad det blir när "peka finger"-politiken slår till.

Med andra ord måste kampen mot utanförskap fortsätta, och arbetslinjen stå i centrum. Det brhövs också mer av uppsökande verksamhet, effektivare drog´förebyggande arbete och sist men inte minst mer forskning inom psykiatrin. Det görs mycket på dessa områden - men det går alltid att göra mer.

men det som till sist behövs mest av allt, det är faktiskt att vi engagerar oss som medmänniskor och ser dem i vår närhet som inte mår bra. det är inte bara ett steg emot en bättre psykiatri. Det är framför allt ett viktigt steg emot ett varmare och mänskligare samhälle.

3 kommentarer:

Håkan Wester sa...

Jag har hört att allt glas i psykiatrins hus gör att patienterna känner sig utsatta och blir svårare att behandla. Om det stämmer är det en riktig miss... Men det är bra att ni kortar vårdköerna!

Erik Weiman sa...

Det finns som alltid olika uppfattningar om detta. Den dominerande uppfattningen är definitivt att den större öppenheten och den ljusare miljön är en förbättring på många sätt. Vi har arbetat nära professionen när huset har utformats. Men alla tycker inte likadant, som sagt.

Håkan Wester sa...

Jag tycker huset är jättefint! Och har professionen varit med och utformat arkitekturen förutsätter jag att det inte blir några problem att använda lokalerna. Hoppas det i alla fall! Jag gillar att Ackis nu kan behandla både kropp och hjärna :D