19 januari 2014

Materialism eller medmänsklighet

Det blir allt tydligare att skiljelinjen, och konflikten, i sjukvårdspolitiken handlar om olika syn på valfrihet, mångfald och öppenhet för fler vårdgivare. Men det räcker inte att bara diskutera om de olika politiska alternativen gillar patientens möjlighet att välja. En viktig del av synen på frågan handlar om varför det är viktigt med valfrihet och mångfald.

En av de frågor där det inte finns några olika synsätt mellan olika politiska alternativ är betydelsen av god kvalitet. Alla tycker det är viktigt att vården är bra - men det finns faktiskt märkbara och tänkvärda skillnader i synen på vad begreppet kvalitet faktiskt innebär.

Man kan, om man vill, nöja sig med den rent medicinska kvalitén. Den är tydlig, och lätt att mäta. Genom att följa upp faktorer som överlevnad, komplikationer eller vårddygn får man en bra bild av vårdens kvalitet.

Men i nästan alla valsituationer finns det fler värden än de rent materiella. Det gäller inte minst inom sjukvården. Utöver de rent materiella värdena (som har en tendens av vara populära som kvalitetsfaktorer hos dem som är skeptiska till valfrihet och mpngfald), så är det också viktigt att ta fasta på de mer medmänskliga faktorerna. Dit hör bemötande, delaktighet, patientmedverkan och andra "mjuka" faktorer som innehåller allt från upplevelsen av maten på sjukhus till städning och inredning.

När internationella jämförelser rankar olika sjukvårdssystem, så har den svenska sjukvården länge hamnat högst när det gäller de rent medicinska faktorerna. Däremot blir betyget sämre för mjuka värden. Svensk sjukvård är alltså bättre på det rent materiella än på det mer medmänskliga. Det gäller också, i hög grad, i vårt landsting.

Här finns alltså klara möjligheter till rejäl förbättring. Det räcker inte längre att lova patienter att de får en bra medicinsk behandling. Vården måste bli bättre på det som handlar om medmänsklighet och omtanke. Här finns mycket att lära av de fristående vårdgivare som har förstått att delaktigheten och deltagandet är en förutsättning i en sjukvård där patienten kan välja mellan olika alternativ.

Det ska vi arbeta mera med under åren som kommer. Det behövs, om svensk sjukvård ska stanna kvar i den absoluta världstoppen. För sjukvården handlar om mer än att bota och lindra. Den som kommer i kontakt med vården har rätt att ställa större krav.

Inga kommentarer: