25 mars 2014

Uppsalas viktigaste utvecklingsmotor

Jag kommer just från ett seminarium om fastighetsfrågor. Som så många gånger diskuterades Uppsala utveckling, och en av de frågor som togs upp - som en av Uppsalas viktigaste framgångsfaktorer - var Akademiska sjukhuset.

Att "Ackis" är viktigt för sjukvården i länet är självklart. Betydelsen för medicinsk forskning och utveckling är också ganska naturlig. den tredje viktiga rollen som Akademiska sjukhuset spelar är som motor för länets näringsliv, och inte minst för life science.

I Uppsala finns en lång rad företag som arbetar med läkemedel, medicinslk teknik och andra verkdsamheter som är anknutna till sjukvården. Dessa företag är en helt avgörande del av Uppsalas näringsliv - och därmed en viktig grund till att det går bra för Uppsala. Inte ett enda av dessa företag hade varit lokaliserade till Uppsala om det inte hade varit för Akademiska sjukhuset och dess viktiga roll som ledande universitetssjukhus.

Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 har vi lagt mycket kraft på att framhålla vilken betydelse Aakdemiska sjukhuset har, inte bara för sjukvården och forskningen, utan också för näringslivets goda utveckling. Det är också en insikt som sprider sig allt mer, i näringslivet och bland Uppsalas invånare.

Vi i Alliansen kommer att fortsätta att tala väl om Akademiska sjukhuset. Vi kommer också att fortsätta satsningarna på Framtidens Akademiska och sist men inte minst att se till så att sjukhuset fortsätter att vara Uppsalas viktigaste arbetsgivare. Jag välkomnar alla krafter som deltar i en sådan positiv utveckling och ser vad det betyder för att det ska fortsätta att gå bra för Uppsala.

Inga kommentarer: