04 maj 2014

Så skapas ordning och reda

Ingen har kunnat missa att ett av vårt landstings största utmaningar under det senaste åren har varit bristen på sjuksköterskor. Det är ett nationellt problem som får allvarliga följder. På Akademiska sjukhuset har en av de svåraste konsekvenserna blivit att närmare hundratalet vårdplatser som mest varit stängda. Idag har situationen förbättrats, och ett knappt femtiotal platser hålls stängda enligt senaste redovisning. Ny personal har anställts, men det tar också tid att bemanna och att ge de nyrekryterade en god introduktion.

Självklart påverkar bristen på personal och de stängda vårdplatserna sjukhusets, och därmed landstingets, ekonomi. Nu har landstinget efter åtta år med rejäla överskott goda marginaler och kan planera långsiktigt utan panikåtgärder. Att rekrytera personal och få igång verksamheten i full skala är den viktigaste uppgiften både för landstinget och för Akademiska sjukhuset.

En lång rad åtgärder pågår också för att komma tillrätta med situationen. Arbetet sker i första hand i sjukhusets ledning med stöd av tjänstemän vid landstingets ledningskontor. De politiska organ som har ansvar för frågan följer också utvecklingen nära.

Att följa utvecklingen nära innebär också att ta de politiska beslut som krävs. Från Alliansen är vi måna om att dessa beslut kar konkret effekt på verksamheten och ekonomin, och att de är väl genomarbetade när de fattas. Situationen är inte sådan att det som behövs är beslut som ser bättre ut än de verkligen är, eller beslut som snarare skapar panik och oro i organisationen.

Riktigt så tycks inte den politiska oppositionen se på saken. I stället för att lägga fokus på kloka förslag som faktiskt löser det underliggande problemet, så har partierna i opposition valt att lägga krutet på formfrågan om vem som fattar beslut om sjukhusets budget.

I sak är frågan ganska enkel. Landstingets produktionsstyrelse, som har ansvar för de olika förvaltningarna (varav Akademiska sjukhuset är en) har signalerat att de har svårt att lägga en budget som är balanserad. Landstingsstyrelsen har noterat detta. Därmed är sjukhusets kommande underskott välkänt. Landstingsstyrelsen har därefter sagt att man vill följa utvecklingen under början av året - just för att se vad personalbristen och de stängda vårdplatserna innebär - innan några korrigeringar görs av de anslag som getts till landstingets verksamhet. En av de faktorer som påverkar sjukhusets ekonomi är nämligen också hur mycket av vården som utförs för andra landsting än vårt eget.


Det som närmast väntar är den delårsrapport som avges efter slutet av april månad varje år. Då kan en noggrann uppföljning göras av det aktuella läget.
Ordning och reda i ett landsting skapas inte genom ändlösa diskussioner om formfrågor. Ordning och reda skapas genom att i lugn och ro analysera uppkomna problem och därefter lika sakligt sätta in korrekta åtgärder. Så har Alliansen arbetat sedan 2006. Det har stärkt vårt landstings ekonomi kraftigt. Det arbetet kommer Alliansen att fortsätta under åren som kommer.

Inga kommentarer: