27 mars 2015

För det gemensamma bästa


Den 31 mars fattar landstingsstyrelsen ett viktigt beslut för Uppsala läns framtid. Ett nytt avtal om samverkan mellan landstinget och Uppsala universitet ska klubbas, efter flera år av förhandlingar mellan staten och de landsting som driver universitetssjukhus. Tack vare formuleringar i detta nationella avtal fördjupas nu samarbetet även på regional nivå.

Jag hade förmånen att delta i förhandlingarna med staten och drev bland annat frågan om en ökad koppling mellan landsting och universitet, där det tidigare närmast har rått ett motpartsförhållande.  En viktig utgångspunkt för parterna var att tydliggöra det gemensamma ansvaret både för sjukvården – som givetvis måste hålla högsta nivå i samverkan med ett medicinskt lärosäte – och för den kliniska forskning som är en självklar del av verksamheten vid ett universitetssjukhus.

Samverkan mellan landsting och universitet har en lång tradition. De senaste åren har samverkan fördjupats, inte minst som följd av gemensamma satsningar. Men det går att göra mer. Det finns ett stort behov av att utveckla en gemensam syn, både på sjukvård och medicinsk forskning. Det nya avtalet ger unika möjligheter att utveckla en sådan samsyn. Begreppet universitetssjukvård, som nu genomsyrar avtalet, ställer högre krav på bägge parter.

I tidigare avtal uttrycktes en tydlig rollfördelning. Landstingens ansvar var sjukvården, medan universiteten hade att svara för utbildning och forskning. Det var en tydlighet som skapade en risk för tankefel. Vård, utbildning och forskning är givetvis samverkande och beroende av varandra. Sjukvårdens patienter bör vara en viktig del av forskningen, och det bör vara självklart att undervisningens kliniska moment innebär tidiga kontakter för studenter med vårdpersonal och patienter. Det är också viktigt att Sverige flyttar fram positionerna inom patientnära forskning, särskilt forskning om behandling och omhändertagande. Det nya avtalet, tillsammans med andra initiativ i samverkan mellan landstingen och staten, har skapat förutsättningar för detta.

Det nya avtalet stärker också möjligheterna till god samverkan mellan de berörda parterna och näringlsivet. Uppsala står starkt inom Life Science och medicinteknik. Nu finns möjligheter att utveckla dessa styrkor ytterligare, till nytta för alla berörda parter. Den kanske viktigaste faktorn för en fortsatt sjukvård i världsklass är nya idéer och innovationer, nya läkemedel och ny utrustning. Uppsala har unika möjligheter att åstadkomma detta.

Jag vill önska ledningarna för Uppsala universitet och vårt landsting lycka till med den regionala tillämpningen av det nya ALF-avtalet. Det lägger en god grund för Uppsala som ledande inom vård och medicinsk forskning och undervisning. Närheten mellan parterna ökar, och det lokala näringslivet inom life science kan vinna på korta beslutsvägar och starka gemensamma institutioner. Sist men inte minst lägger god samverkan grunden för sjukvård i världsklass. Det gynnar länets invånare både som skattebetalare och som patienter.

Inga kommentarer: