07 november 2011

Att granska är en av politikens viktigaste uppgifter

Det kan knappast råda något tvivel, för någon, om att det finns åtskilliga samhällsproblem som söker en lösning. Det handlar om både små och stora problem, och om sådana som söker lösningar på kort och på längre sikt. En del av dessa samhällsproblem har dykt upp helt nyligen - medan andra faktiskt rullat på utan att hitta en lösning i åratal och längre än så.
Ett område där det offentliga måste bli bättre - mycket bättre - är uppföljning av den verksamhet som bedrivs. Det kan vara på plats att påpeka att den uppföljningen måste ske både i verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting i egen regi och av sådan verksamhet som drivs av andra, på det offentligas uppdrag. Brister, missförhållanden och problem av allehanda slag finns nämligen i alla typer av verksamheter, oavsett driftform. Problemet är nämligen att just uppföljningen allt för ofta sätts i andra hand.

Och det är just en bättre kontroll, och bättre verksamhetsuppföljning, som är en viktig del av att utveckla verksamheten. Att bara återgå till det gamla, och låta kommunen eller landstinget sköta all verksamhet själv, är faktiskt inte en lösning; det enda som då kommer att inträffa igen är det som många gånger har hänt förr, nämligen att nya missförhållanden inträffar och att nya rop på att förändra verksamheten dyker upp.

I vårt landsting hjar vi just därför börjat titta på hur vi kan utveckla uppföljningen och bli ännu bättre än vi hittills varit på att säkerställa att all verksamhet som finansieras med skattemedel verkligen är så bra som vi har anledning att kräva. Visserligen ligger ett nationellt ansvar sedan förra årsskiftet på Socialstyrelsen, men det räcker inte. Vi i kommuner och landsting måste själva ta vårt ansvar. Det är därför vi är valda, och det förtroendet är vi skyldiga att svara för.

Oavsett vem kommunerna eller landstingen väljer att delegera utföraransvaret till är det just kommunerna och landstingen som måste ta ansvar och följa upp och kontrollera upphandlade kontrakt. Uppföljning och kontroll är centralt för att uppnå en väl fungerade verksamhet med hög kvalitet. Det är kommuner och landsting, som upphandlare och avtalspart, som har de största möjligheterna att påverka kvaliteten i vården och omsorgen. Kommun- och landstingspolitiker har ett stort ansvar för att medborgarna får den hjälp och det stöd som de har rätt till. Men ansvaret handlar också om att de som utför verksamheten faktiskt sköter sitt uppdrag som de ska.

Inga kommentarer: