14 februari 2013

Rätt ska vara rätt

Idag lyfter Dagens Samhälle fram flera artiklar kring så kallade vårdskandaler. Jag skriver "så kallade", för artiklarna har ett gemensamt. De visar att det inte alltid är eld bakom röken.

Media har på senare år vid flera tillfällen och med stora rubriker lyft fram vad som påståtts vara flagranta exempel på vanvård. Anmärkningsvärt ofta har dessa anklagelser drabbat verksamhet som bedrivs i enskild regi - och i vissa fall har orsaken till och med påståtts vara driftformen.

Det Dagens Samhälle nu gör, det är att klarlägga att skandalerna i många fall är rejält uppblåsta och i flera fall - med den så kallade Carema-skandalen osm det mest flagranta exemplet - direkt felaktiga. Konsekvenserna av dessa överdrifter visar sig också får ganska dramatiska effekter, både politiskt/demokratiskt och när det gäller människors allmänna uppfattning om hur vård och omsorg faktiskt fungerar.

Det betyder inte att det inte finns brister, och absolut inte att sådan brister inte ska blottläggas och åtgärdas. Tvärtom. Det är bra att vården och omsrogen granskas, och att tydliga fakta kommer i dagen. det är aldrig acceptabelt att människor inte får en god vård och omsorg, oavsett i vilka former verksamheten bedrivs. men det är heller inte acceptabelt att väl fungerande verksamhet skandaliseras av mer eller mindre ideologiska eller politiska skäl. Och det gäller givetvis helt oberoende av vilken driftform som det handlar om.

I vårt landsting är vi (i alla fall om jag talar för den politiska majoriteten) stolta över den sjukvård vi driver i egen regi - och över det arbete som utföärs av andra vårdgivare som arbetar på landstingets uppdrag. Vi ställer också tydliga kvalitetskrav och gör uppföljningar, oberoende av driftform och huvudmannaskap. Vårt uppdrag på området är nämligen att ge länets invånare en bra sjukvård.

Svensk sjukvård och äldreomsorg håller generellt bra kvalitet, men bra kan alltid bli bättre. Arbetet med kvalitetsutveckling har varit centralt från första dagen för oss i Alliansen, och det ska vi arbeta vidare med. men det är också viktigt att både det arbetet, och det arbete som utförs på skilda håll i vården, skildras både korrekt och sakligt. Dagens Samhälles artiklar idag vidare att kvalitetsutveckling är möjligt inom andra sektorer än vården och omsorgen.

Inga kommentarer: