20 juni 2014

Därför är primärvården bättre idag

2012 gjorde Uppsala universitet en utvärdering av vårdvalet i primärvården i Uppsala län. Den rapport som då presenterades är intressant läsning om man vill veta hur vår primärvård har utvecklats under de senaste åtta åren. I sammanfattningen står bland annat följande.
  • Generellt sett har tillgängligheten, både telefontillgänglighet och läkartillgänglighet (dvs. den tidsmässiga  tillgängligheten)  förbättrats  sedan  vårdvalet  infördes  i  Uppsala  län.  Det  finns dock  skillnader  avseende  tillgängligheten  mellan  kommunerna  i  landstinget,  även  om dessa har  minskat  under  den  undersökta  perioden.  Trots  att  läkartillgängligheten  i  landstinget  i Uppsala  län  har  ökat  under  den  undersökta  perioden  är  den  fortfarande  något  sämre  än  i övriga landet. Det är svårt att säga att ökningen i tillgänglighet enbart beror på införandet av vårdval i primärvården eftersom vårdgarantin har lagstiftats och regeringen även har betalat ut pengar till kökortning via den så kallade Kömiljarden under samma tidsperiod.
  • Sedan vårdvalet infördes har valfriheten för invånarna ökat i de större tätorterna genom att fler vårdcentraler etablerats i Uppsala, Knivsta, Bålsta och Enköping. I de mindre tätorterna i Norduppland  och  i  Heby  kommun  har  valfriheten  inte  ökat,  eftersom  ingen  nyetablering skett sedan vårdvalet infördes.
  • Flertalet  undersökta  kvalitetsaspekter  har  förbättrats  sedan  införandet  av  vårdval  i primärvården.  Kvaliteten  har  exempelvis  förbättrats  när  det  gäller  inrapportering  till Nationella  diabetesregistret.  Vidare  har  måluppfyllelsen  av  ett  av  två  kvalitativa antibiotikamål  förbättrats  och  kvantiteten  av  förskriven  antibiotika  har  minskat  något.  År 2011  fanns  vissa  skillnader  mellan  offentliga  och  privata  vårdcentraler  när  det  gäller  den målrelaterade  kvaliteten  som  ger  målrelaterad  ersättning,  exempelvis  andel  diagnossatta läkarbesök och dokumentation av patienternas livsvanor. 
Med andra ord: tillgängligheten har blivit bättre, valfriheten större och kvaliten har ökat i primärvården sedan vårdvalet infördes. Sedan rapporten publicerades har också en nationell patientenkät presenterats, där patienterna i Uppsala län är näst nöjdast i landet med den vård de får i primärvården.
Jag ville bara skriva och berätta det idag. Glad midsommar!

Inga kommentarer: