02 juni 2014

En bild baserad på fakta

Det slarvades ordentligt med fakta i den debattartikel som socialdemokraterna skrev i UNT den 18maj. Alliansen skrev till UNTs debattredaktion för att få in en replik, men den har inte publicerats. Här klarlägger jag de viktigaste felaktigheterna och hoppas nu att den fortsatta debatten vårt landsting präglas av lite mer hederlighet.

Köerna till sjukvården i vårt landsting har aldrig varit kortare än nu, faktiskt är de kortare än genomsnittet för alla landsting (se länk). Att utan jämförelser rabbla siffror kan få läget att låta allvarligt, men betydligt fler väntade på vård innan Alliansen tog ansvar för att korta väntetiderna. Vid den senaste mätningen fick mer än sju av tio sin operation eller behandling inom två månader. Arbetet med att korta köerna går också snabbare än någonsin. Sedan mätningarna startade har så många operationer aldrig utförts som under mars månad 2014.

Bristen på sjuksköterskor, särskilt med specialistutbildning, är ett nationellt problem. I Uppsala län pågår ett intensivt arbete med att rekrytera personal - och många nyanställs efter hand. En ny lönepolicy antogs 2012 och fick effekt för första gången i 2013 års lönerevision. För att öka takten i arbetet med att förbättra lönestrukturen anslås nu 30 miljoner i en särskild satsning. En plan för landstingets kompetensförsörjning fastställdes av landstingsstyrelsen i april. Landstingets produktionsstyrelse har dessutom inlett ett arbete med att se över arbetsuppgifter i vården, så att våra anställdas kompetens används rätt.

Vi vet också att de allra flesta som arbetar i vårt landsting inte delar den svartmålning som socialdemokraterna ständigt återkommer till. I den senaste medarbetarenkäten ser vi att våra anställda trivs på sin arbetsplats och ger ledarskapet gott omdöme

Landstingets ekonomi är starkare än någonsin. Det gör att Alliansen tagit initiativ till investeringar av historisk omfattning i Framtidens Akademiska. På sex år investeras sex miljarder - utan att landstinget behöver låna en enda krona. När Wennberg nyligen ställdes inför detta faktum slarvade han åter med fakta och påstod att endast den nya byggnaden för kirurgi och cancervård finansierades utan lån.

Det är däremot riktigt att ett nytt ersättningssystem tagits fram för sjukhusvården. Alliansen i hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger fram ett sådant förslag vid veckans sammanträde (lades alltså den 19 maj), och vi hoppas på bred samling bakom förslaget.

Socialdemokraternas ständiga försök att prata ner Akademiska sjukhuset fortsätter också. Sjukhuset utför idag mer vård än någonsin, och med större bredd och djup. Samtidigt har Alliansen, utan att skada sjukhusets ledande position, också,ökat valfriheten och mångfalden i specialistvården. När sjukhuset rankas av oberoende bedömare står sig Akademiska väl i hårdast tänkbara konkurrens.

Socialdemokraterna går uppenbart till val på att måla vårt landsting i så mörka färger som möjligt. Det är en bild som saknar stöd i den senaste årsredovisningen, i medarbetarenkäten, i den nationella patientenkäten och i vårdbarometern. Dessutom visar SKLs mätningar av väntetider i vården att köerna snabbt blir kortare. Det är dessa fakta som skrämmer socialdemokraterna och pressar dem att använda oriktiga uppgifter och falska siffror.

Inga kommentarer: