25 oktober 2014

Kunskapsstyrning

En brännande fråga i landstingspolitiken de senaste åren har varit invånarnas ökade möjligheter att välja vårdcentral. Det är en reform som blivit en succé, men som nu hotas av den nya majoriteten i landstinget. De rödgröna partierna har stenhårt drivit att de tycker att den modell som Alliansen sjösatte för fem år sedan är dålig och bör avskaffas.

Frågan är bara om oppositionen vet vad de pratar om. En intervju i Radío Uppland ger anledning att undra.

När en fristående vårdgivare vill etablera en vårdcentral i Uppsala län, är första steget att kontakta landstinget och söka auktorisation. Landstinget kontrollerar den tänkta vårdgivaren för att säkerställa att förutsättningarna för att driva verksamheten är tillräckliga. Den som fyller dessa krav blir auktoriserad. Därefter måste alla vårdcentraler, privata som offentliga, följa de ganska detaljerade regelböcker som är själva kravspecifikationen för den verksamhet som ska bedrivas. De vårdgivare som inte klarar att fylla regelböckernas krav blir av med sin auktorisation.

Uppföljningen av att regelböckerna följs sker regelbundet och har flera gånger de senaste åren lett till olika krav på åtgärder. Den medicinska revisionen har således skärpts väsentligt. Så sent som i förra veckan fick en vårdcentral anmärkning och krav på att rätta till brister.

Med generell auktorisation och uppföljning av regelböcker, så finns också grunden för avtalsförhållandet mellan landstinget och den enskilda vårdgivaren. Några fyraåriga civilrättsliga avtal existerar över huvudtaget inte inom vårdvalet. I själva verket var en idé med vårdvalet att komma bort från den dåliga ordning som blir följden av att göra en upphandling som parterna sedan är bundna av i flera år framåt.

Vårdvalet, auktorisationen och den förstärkta medicinska revisionen har skapat en bättre ordning i vårt landsting och varit starkt bidragande till att inte bara valfriheten, utan också kvalitén och ekonomin, har blivit mycket bättre i primärvården.

Det är alltså helt fel att påstå att de privata vårdgivarnas uppdrag bygger på civilrättsliga avtal som löper i flera år. Och det är mycket allvarligt att grunda sin kritik emot vårdvalet på en så ytterligt bristande sakkunskap om hur det faktiskt fungerar.

Det är också anmärkningsvärt att de rödgröna, som själva är med och deltar i uppföljningen inte har bättre kännedom om hur uppföljningen av privata vårdgivare går till.

Jag hoppas att de rödgröna partierna sätter sig in bättre i olika förhållanden innan de ger sig till att genomföra förändringar. Att ha en politisk vilja att förändra är en sak. Att inte veta hur saker fungerar i verkligheten är något helt annat.

Inga kommentarer: